Melatan, receptfritt läkemedel med melatonin för behandling av jetlag.

Melatan 3 mg är ett receptfritt läkemedel för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna. Läkemedlet rekommenderas för vuxna som flyger över minst fem tidszoner, särskilt österut, och speciellt om de har upplevt symtom på jetlag under tidigare resor. Vid behov kan Melatan också användas av resenärer som passerar två till fyra tidszoner.

Så här verkar Melatan

Melatan innehåller den aktiva substansen melatonin, ett naturligt hormon som produceras av epifysen och som är besläktat med serotonin.

Melatonin hjälper till att reglera kroppens dag- och nattrytm. Melatan 3 mg är ett receptfritt läkemedel som innehåller melatonin och används vid korttidsbehandling av jetlag hos vuxna från 18 år. Kan användas av vuxna från 18 år.

Utsöndringen av melatonin stiger strax efter mörkrets inbrott, når sin topp mellan klockan 2 och 4 på morgonen och avtar under den senare delen av natten.

Melatonin hjälper till att styra dygnsrytmen och att anpassa kroppen till ljusmörker-cykeln. Melatan har en sövande effekt och ger en ökad benägenhet till sömn.

Det är viktigt att känna till att användningen av Melatan rekommenderas inte under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Varningar Tidpunkten för intagandet av melatonin är viktig. Melatan bör användas enligt anvisningarna. Melatonin kan orsaka dåsighet. Läkemedlet ska därför användas med försiktighet om det är sannolikt att effekterna av dåsighet medför säkerhetsrisker. Kliniska data för användning av melatonin hos personer med autoimmuna sjukdomar saknas. Därför rekommenderas Melatan inte till patienter med autoimmuna sjukdomar. Nedsatt lever- och njurfunktion. Det finns endast begränsad erfarenhet angående säkerhet och effektivitet av användning av melatonin hos patienter med nedsatt lever eller njurfunktion. Melatan rekommenderas inte till patienter med nedsatt leverfunktion eller kraftigt nedsatt njurfunktion. Kolla alltid en extra gång med din läkare.

Farmakoterapeutisk grupp: Sömnmedel och lugnande medel, melatoninreceptoragonister. ATC-kod: N05CH01. Läs bipacksedeln noga innan användning. Mer information: på FASS.se. Melatan ingår inte i läkemedelsförmånen. Läs bipacksedeln noga innan användning. Mer information på FASS.se

Vad är Melatonin?

Vi reser allt mer, längre och snabbare. Varje år flyger miljoner människor långa distanser. Ofta över flera kontinenter. Dessa snabba resor över flera tidszoner stör dygnsrytmen och skapar en kombination av symtom som kallas jetlag. Nästan alla som flyger långt upplever trötthet när de landar i en ny tidszon. Men ett nästan lika stort problem är flera andra symtom, som påverkas av både resans längd och väderstreck. Till exempel dagtrötthet, sömnstörningar, dålig aptit, lättretlighet och lindriga kognitiva symtom.

Melatonin

Kroppen producerar naturligt hormonet melatonin för att synkronisera koppens dygnsrytm. När denna biologiska klocka rubbas vid långa resor och skapar jetlag, behöver kroppen hjälp att ställa om till den lokala tiden och dygnsrytmen.

Melatonin utsöndras i tallkottskörteln som ligger mellan de två hjärnhalvorna. Själva utsöndringen styrs dels av ljus men är en del av dygnsrytmen som också påverkas av kroppstemperatur och andra stimuli.

Melatonin börjar produceras när ett barn är cirka tre månader. Även produktionen av kortisol startar vid denna ålder.

Tallkottskörtelns funktion avtar vid högre ålder och ett flertal studier visar att äldre personer har lägre utsöndring av melatonin, vilket också påverkar sömnen.